Ventilation & EVAP


Evaporative Air Cooler - Up Discharge Series


เครื่องทำลมเย็น หรือ อีแวป แบบเป่าบน
Evaporative Air Cooler - Top Discharge Series

  

 

           Evaporative Cooling Systems หรือระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของของน้ำ เป็นการลดอุณหภูมิของอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยใช้น้ำในการดูดซับความร้อนของอากาศ เพื่อให้อากาศอุณหภูมิที่ลดลง เหมือนกับการที่เรายืนบริเวณน้ำตกแล้วมีความรู้สึกเย็นสบาย ก็เนื่องจากลมได้พัดผ่านละอองน้ำ แล้วทำให้ลมมีอุณหภูมิที่ลดลง

 

              Evaporative Air Cooler หรือเครื่องทำลมเย็นด้วยการระเหยของน้ำนั้น ได้ใช้หลักการข้างต้นมาประยุกต์ใช้ โดยใช้พัดลมดูดอากาศผ่านแผง Cellpad เพื่อเป็นตัวกลางในการดูดความร้อนของลมก่อนจ่ายลม โดยผ่านทางท่อส่งลม (Duct) และจ่ายออกผ่านหัวจ่ายลม (Diffuser) ตามบริเวณที่ต้องการ โดยในปกตินั้นสามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 4 – 10 องศาเซลเซียส ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก อีกทั้งมีความรู้สึกที่เย็นลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีลมพัดผ่านร่างกายเหมือนกับการที่เปิดพัดลมแล้วรู้สึกเย็น ทั้งที่อุณหภูมิไม่ได้ลดลง ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Wind Chill Effect หรือ ผลกระทบของลมเย็นซึ่งถ้าพื้นที่เป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ปิด อาจต้องติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อป้องกันความชื้นสะสมในพื้นที่

 

วัตถุประสงค์ของการใช้งานเครื่องทำลมเย็นหรืออีแวป (Evaporative Unit)
1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานให้เย็นขึ้น
2. ลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 4-10 องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง
3. เพื่อเติมอากาศบริสุทธ์ (Fresh Air) เข้าสู่พื้นที่ใช้งาน เนื่องจากลมที่ได้เป็นอากาศสดชื่น ช่วยระบายกลิ่นอับ และทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี
4. เพื่อสร้าง Positive Pressure ภายในพื้นที่ใช้งาน ป้องกันฝุ่นละอองและแมลง
5. ประหยัดต้นทุนพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบปรับอากาศถึง 80%
6. สามารถนำไปใช้ระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ สำหรับห้องเครื่องจักร เช่น แอร์คอมเพสเซอร์
7. เป็นการทำความเย็นโดยวิธีทางธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยสาร CFC
8. สามารถบำรุงรักษาง่าย ราคาถูก ตัวเครื่องมีอุปกรณ์การทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
9. เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดี นำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติของเครื่องทำลมเย็น (อีแวป) ECOEN แบบเป่าบน

รุ่น FAU18-ER, FAU23-ER

 

}