การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างมากถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีอันตรายหากใช้งานผิดวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

 

สาเหตุการเกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า

- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

- การใช้งานเต้ารับเสริม (ชุดสายพ่วง) เกินพิกัดของโหลดที่ได้ออกแบบไว้ เช่น ใช้พ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งทำให้เกินพิกัดโหลดอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้

- อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐาน

- การใช้งานอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด

- สัมผัสโดยตรงกับสายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนห่อหุ้มและมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในวงจร

- ไม่ทำการปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลักขณะปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

- ไม่มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

- การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูดผิดวิธี

 

วิธีป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการออกแบบอย่างถูกต้อง

- ไม่ควรนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากมาต่อพ่วงกับเต้ารับเสริม (ชุดสายพ่วง)

- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการกำหนดมาตรฐาน เช่น มอก. เป็นต้น

- ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเพราะกระแสไฟฟ้าอาจลัดวงจรก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

- ห้ามสัมผัสสายไฟฟ้าโดยตรงขณะที่ยังมีกระแสไฟฟ้าในวงจรหากในกรณีที่จำเป็นให้ใช้สิ่งที่เป็นฉนวนสัมผัสแทนทุกส่วนของร่างกาย

- ปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลัก และวัดค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้าหลักก่อนทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกครั้ง

- ติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เช่น เดินสายดิน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว เป็นต้น

- การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูดอย่างถูกวิธี โดยปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลักออกหรือใช้สิ่งที่เป็นฉนวนผลักผู้ประสบเหตุออกจากจุดที่มีกระแสไฟฟ้า

 ที่มา : https://www.pea.co.th/

 

การเข้าปฏิบัติงานของอีโคเอ็น (ECOEN) ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งระบบอีแวป (Evaporative Cooling System) (Evap)  หรือเครื่องทำลมเย็น ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ ล้วนจะต้องมีงานระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด ทีมงานอีโคเอ็น (ECOEN) ทุกคนจะต้องการผ่านการอบรม จป.ก่อนเข้าหน้างาน และมีการ Morning Talk ก่อนเริ่มงานทุกครั้งเสมอ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำงาน หรือหากมีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุแล้วนั้น จะได้ทราบวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง

อีโคเอ็น รับออกแบบ ติดตั้งและจัดจำหน่าย พัดลมฟาร์ม ระบบระบายอากาศ เครื่องทำลมเย็น หรือระบบอีแวป (Evap) ระบบปรับอากาศ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ระบบ VRV และ VRF ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า แบบครบวงจร

 

กลุ่มลูกค้าของอีโคเอ็น

>โรงงานอุตสาหกรรม >โรงแรม >โรงพยาบาล >ร้านอาหาร >โกดัง >ฟาร์มไก่ >ออฟฟิศ >บ้านพักอาศัย >ตลาด >โรงเรียน/ มหาวิทยาลัย


ECOEN เยี่ยม เย็น เน้นประหยัดพลังงาน

The Economical Energy and Engineering

 

สนใจติดต่อ

Tel. : (02) 592-2656

Phone : (084) 512-6556

Fax : (02) 592-2875

Line : @ecoen

Email : ecoenthailand@gmail.com

Instagram : ecoen_thailand