ป้ายเครื่องหมายเตือนความปลอดภัย 5 ประเภท


           ป้ายความปลอดภัย คือป้ายที่ใช้สัญลักษณ์ภาพหรือข้อความที่เป็นมาตรฐานสากลในการสื่อความหมายเพื่อแจ้งเตือน ห้าม หรือบังคับให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

             การติดป้ายเตือนในโรงงาน เป็นหนึ่งในข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก. 635 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท

  1. ป้ายห้าม (Prohibition signs) คือห้ามทำพฤติกรรมที่เป็นอันตราย เพื่อความปลอดภัย เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ ห้ามสวมรองเท้าแตะ เป็นต้น
  2. ป้ายบังคับ (Mandatory signs) คือบังคับให้ทำการกระทำที่เจาะจง บังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายสวมที่ครอบหู ป้ายสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น
  3. ป้ายเตือน (Warning signs) คือ เตือนให้ระมัดระวัง เตือนถึงเขต หรือพื้นที่อันตราย เช่น ป้ายระวังอันตราย ป้ายระวังพื้นลื่น ป้ายระวังวัตถุไวไฟ เป็นต้น
  4. ป้ายแสดงภาวะปลอดภัย (No danger signs) คือ ป้ายที่แสดงภาวะปลอดภัย หรือพื้นที่ที่ปลอดภัย เช่น ป้ายทางหนีไฟ ป้ายจุดปฐมพยาบาล เป็นต้น
  5. ป้ายแสดงอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย (Fire protection equipment signs) คือ ป้ายบอกตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ป้ายถังดับเพลิง ป้ายสายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น

 

              นอกจากเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อกำหนดแล้ว การติดป้ายเตือนยังเป็นการเตือนให้พนักงานในโรงงานปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง แจ้งให้พนักงานทราบว่าแต่ละพื้นที่ในโรงงานกำลังปฏิบัติงานอะไรอยู่ รวมถึงแจ้งเตือนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคนนอกให้รู้ว่าควรระมัดระวัง ห้ามเข้าใกล้ และให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย